Zásady ochrany osobních údajů

obchodní společnosti

VAMOS LIGHT s.r.o.

se sídlem Leoše Janáčka 807, 56169 Králíky

identifikační číslo: 25946960

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16742

 

1.        VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Společnost VAMOS LIGHT s.r.o., jako správce Osobních údajů, v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) poskytuje subjektu osobních údajů informaci, že zpracovává osobní údaje.

Zásady ochrany osobních údajů doplňují Obchodní podmínky společnosti VAMOS LIGHT s.r.o.

2.       ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.   Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

2.2.   Osobní údaje jsou a budou zpracovány v rozsahu: 

Jméno a příjmení, adresní údaje, emailová adresa, lokační adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

2.3.  Subjekt osobních údajů je povinen, poskytnout společnosti SINORG s.r.o. jen pravdivé a úplné osobní údaje. Za správnost a pravdivost osobních údajů odpovídá subjekt osobních údajů.  

2.4.  V případě, že subjekt osobních údajů neposkytne, společnosti SINORG s.r.o. osobní údaje v požadovaném rozsahu, není možné uzavřít smlouvu, nebo poskytnout službu.

2.5.  Společnost VAMOS LIGHT s.r.o. vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.

3.       DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.  Splnění smlouvy a poskytování služeb;

3.2.  Oprávněný zájem správce (ochrana práv a chráněných zájmů správce);

3.3.  Marketingové a obchodní nabídky;

3.4.  Splnění právní povinnosti (daňové, účetní, archivační apod.).   

4.      DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.  Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu 3 let po roce, v němž došlo k poskytnutí marketingové, nebo obchodní nabídky společností VAMOS LIGHT s.r.o.

4.2.  Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy, nebo poskytnutí služeb společností VAMOS LIGHT s.r.o.  

4.3.  Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy, nebo poskytnutí služby společností VAMOS LIGHT s.r.o. subjektu údajů, registrovaného k dani z přidané hodnoty.

4.4.  Po uplynutí doby uvedené v odstavci 4.1, 4.2 a 4.3, správce osobních údajů zajistí jejich výmaz, nebo je anonymizuje.   

5.       POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

5.1.  Společnost VAMOS LIGHT s.r.o. je oprávněna, předat nezbytné osobní údaje třetím osobám, za účelem doručení zboží, služeb, vyřízení reklamací, zasílání obchodních sdělení, informací vztahujících se ke zboží, nebo k poskytovaným službám. 

6.       PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ

6.1.  Právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování, založená na souhlasu uděleném, před jeho odvoláním, tato skutečnost nemá vliv na zpracování osobních údajů z jiného právního titulu [čl. 13 GDPR];

6.2.  Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů [čl. 13 GDPR];

6.3.  Právo požadovat přístup k jeho osobním údajům [čl. 16 GDPR];

6.4.  Právo na opravu poskytnutých osobních údajů [čl. 17 GDPR];

6.5.  Právo na výmaz poskytnutých osobních údajů [čl. 18 GDPR];

6.6.  Právo na omezení zpracování osobních údajů [čl. 19] GDPR;

6.7.  Právo na přenos osobních údajů na jiného správce [čl. 20 GDPR];

6.8.  Právo vznést námitku, proti zpracování osobních údajů [čl. 21 GDPR].

7.       INFORMACE K UPLATNĚNÍ PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1.  Subjekt osobních údajů může, podle odst. 6.3 a 6.7, uplatnit svá práva formou datové zprávy, opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem, zaslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem, zaslaným na adresu sídla společnosti.

V dokumentu musí být uvedena, kromě požadovaných údajů i emailová adresa, pro autentizaci subjektu údajů. V případě, že subjekt údajů neprokáže svoji totožnost, nelze jeho požadavku vyhovět. Právem získat požadované informace, nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

7.2.  Subjekt osobních údajů může, podle odst. 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, svá práva uplatnit písemnou formou v elektronické podobě na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na výše uvedené adrese společnosti. Právní základ uplatnit svá práva, podle předchozí věty předpokládá, samotnou existenci zpracování osobních údajů subjektu údajů. V opačném případě, nelze požadavku subjektu údajů vyhovět.

7.3.   Správce osobních údajů poskytne požadované informace, podle čl. 6 v přiměřené lhůtě, nejpozději do jednoho měsíce. V případě, že subjekt údajů uplatní právo v elektronické formě, správce údajů poskytne informace rovněž v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob poskytnutí informací.

7.4.  Správce osobních údajů může, v případě opakované a nedůvodné žádosti subjektu údajů, o poskytnutí zpracovávaných osobních údajů, účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

7.5.  Subjekt osobních údajů se může, podle odst. 6.2 obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

            Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.

8.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.  Všechny právní vztahy uskutečněné, v souvislosti se zpracováním Osobních údajů, se řídí právem České republiky. Pro řešení případných soudních sporů jsou příslušné české soudy.

8.2.  Zásady ochrany osobních údajů doplňují Obchodní podmínky společnosti VAMOS LIGHT s.r.o.

8.3.  Práva subjektu osobních údajů lze uplatnit na adrese VAMOS LIGHT s.r.o., Leoše Janáčka 807, 561 69 Králíky, nebo na elektronické adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

8.4.  Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; www.uoou.cz.

8,5.  Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

 

 printButtonTisk